• ۱۵ آذر ۹۶
    • 0
    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    سرطان پستان امروزه یک بیماری قابل درمان است. پس از تکمیل درمان، بیماران سالهای سال زندگی طبیعی دارند وی عوارض درمان، از جمله عوارض جراحی میتواند بیماران را رنج دهد. این امر موجب شده جراحان از ابتدای تشخیص بیماری، به فکر مشکلات پس از درمان بیماران باشند. سال ها پیش درمان جراحی سرطان پستان فقط

    ادامه مطلب ←

درمان سرطان پستان چقدر موثر است؟

براساس آمارها عدم درمان سرطان پستان با مرگ، پس از زمان متوسط ۲/۷ سال همراه خواهد بود. امروزه حدود ۹۰ درصد بیماران در پایان ۵ سال زنده اند و البته در مراحل زودرس بیماری این آمار بیش از ۹۸ درصد بیماران را شامل میگردد.

پیش آگهی بیمار به چه عواملی بستگی دارد؟

عوامل زیادی دراین موضوع موثرند اما مهمترین آن ها عبارتند از:

اندازه تومور، درگیری غدد لنفاوی، درگیری سایر نقاط بدن، وابسته به هورمون بودن تومور، وضعیت HER2، خصوصیات تومور در بررسی پاتولوژی و بسیاری عوامل دیگر

چگونه میتوان پیش آگهی را بهبود بخشید؟

واضح است که تشخیص زودرس بیماری مهمترین عامل بهبود پیش آگهی است مهمترین دلیل غربالگری همین نکته است. تشخیص زودرس بیماری قابل تغییر دادن نیست از بین عوامل قابل تغییر پیگیری دقیق درمان بسیار مهم است.

پیش آگهی سرطان های پستان در هر مرحله بیماری چگونه است؟

در مرحله زودرس درصد بیمارانی که در پایان ۵ سال زنده اند ۹۸/۵ درصد، در مرحله موضعی پیشرفته ۸۴/۶ درصد و در مرحله پیشرفته که سایر مناطق بدن درگیر بیماری میشوند این آمار به ۲۵ درصد میرسد.

در مرحله صفر که بیمارانی هستند که در غربالگری تشخیص داده میشوند و سلولهای سرطانی محدود به داخل مجاری شیری هستند، ۱۰۰ درصد بیماران در پایان ۵ سال زنده میمانند.